บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

จิตอาสาสอนหนังสือเด็กๆ

29 มกราคม 2563

จิตอาสาสอนหนังสือเด็กๆ


บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำักด ส่งตัวแทนไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆ เมื่อมีเวลาว่าง เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการเรียนรู้

ข่าวสารและกิจกรรม